לייק

תנאי השימוש באתר

עליך לקרוא תנאים והגבלות אלה טרם השימוש באתר.

1. תנאי שימוש
הסכם מחייב
האתר (כהגדרתו להלן) מציע כיום שירות להבטחת שכר דירה לבעל הנכס המשכיר את דירתו לאדם פרטי לצורכי מגורים.
בעתיד מיועד האתר לשמש כפלטפורמה להצעת, חיפוש, שכירה והשכרת נכסי נדל"ן להשכרה למטרת מגורים בלבד, ולאספקת שירותים הדרושים בקשר עם עסקאות שכירות.
גישה או שימוש על ידך באתר DiffeRent ,הפעילויות, הפונקציות, המוצרים החומרים והשירותים הכלולים בו, או אשר יכללו בו בעתיד, (להלן: "האתר") מהווים אישור כי קראת את תנאי השימוש אלו ואת מדיניות הפרטיות של DiffeRent ("תנאי השימוש"), וכי הם מהווים הסכם מחייב בינינו לבינך.
המונח "DiffeRent" ,"לנו", "אנו" או "שלנו", מתייחס לאיי איי אל פתרונות שכירות מתקדמים בע"מ, הבעלים של האתר (המוגדר להלן).
המונח "אתה" מתייחס לכל משתמש (כמוגדר להלן).
בתנאי השימוש לשון יחיד משמע גם לשון רבים, ולהיפך;
לשון זכר משמע גם לשון נקבה ולהיפך, לפי העניין.

קבלת תנאי השימוש
תנאי השימוש יהיו בתוקף החל ממועד הגישה או השימוש שלך באתר.
גישה או שימוש כאמור באתר מעידים על הסכמתך לכל התנאים וההגבלות של תנאי השימוש.
אינך רשאי להשתמש באתר אם (א) אתה מתחת לגיל 18 ,או (ב) חוקי המדינה בה אתה מתגורר או ממנה עשית או תעשה שימוש באתר, אוסרים עליך מבחינה משפטית לעשות כן, או (ג) לא אישרת את תנאי השימוש.

רישיון לשימוש
רישיון זה, המוענק בזה לצורך השימוש באתר, הינו רישיון אישי, לא בלעדי, ניתן לביטול, שאיננו כולל זכות להעברה או להענקת רישיונות משנה, לשימוש באתר ובשירותים אך ורק למטרותיך האישיות, הלא-מסחריות, לצורך קבלת ושימוש בשירותים כפי שמסופקים על ידי האתר, באופן המותר על פ תנאי השימוש, מכל מכשיר המאפשר שימוש כזה ("המכשיר").
שימוש כזה מהווה גם הצהרה מצידך כי המכשיר בו אתה משתמש לצורך זה עומד בכל התנאים הטכניים הנדרשים.

שימוש באתר
בעצם השימוש באתר, אתה מתחייב לעשות בו שימוש אך ורק לצורך השכרה ושכירה של נכסי נדל"ן לצורך מגורים פרטיים (לכשהשירות יעלה לאוויר) וקבלת שירותים הקשורים בהשכרה ושכירה כאמור, ולא לכל צורך אחר.
כמו כן, אתה מאשר ומסכים בזאת כי הסיכון מהשימוש באתר ובשירותים והשלכותיו, יחול עליך בלבד וכן כי שימוש כאמור הינו באחריותך הבלעדית.
DiffeRent רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לאפשר או לדחות בקשה אשר לדעתה של DiffeRent הינה בלתי חוקית או נעשית בחוסר תום לב.

גישה לשירותים
אתה תהיה אחראי לוודא כי המכשיר בו אתה מפעיל את האתר עומד בכל התנאים הטכניים הדורשים לשם גישה ושימוש באתר ובשירותים, ולכל התשלומים הנגבים על ידי צד שלישי הקשורים לגישה ולשימוש שלך באתר ובשירותים.

הגדרות
לצורך תנאי השימוש:
• "אתר חיצוני" פירושו כמוגדר תחת ס' 1.15 להלן.
• "המוצרים" פירושם כמוגדר תחת ס' 6 להלן.
• "המפה" פירושה כמוגדר תחת ס' 4 להלן.
• "המשכיר" משתמש שהוא אדם פרטי המציע להשכיר את נכס הנדל"ן שבבעלותו באתר.
• "הנכס" או "נכס הנדל"ן" פירושו נכס מקרקעין המצוי בשטחה של מדינת ישראל, המיועד להשכרה למטרת מגורים פרטיים, לרבות המיטלטלין המצויים בו (ככל שישנם) שהוצע להשכרה באתר.
• "הערב" פירושו כמוגדר תחת ס' 1.5 להלן.
• "השוכר" פירושו משתמש שהוא אדם פרטי המבקש לשכור נכס נדל"ן באמצעות האתר.
• "השירותים" פירושם כיום שירות "בטחון בשכירות" המיועד להבטיח את חיוביו של השוכר אל מול המשכיר כמפורט בתקנון זה, ובכוונת החברה להציע בעתיד גם שירותים נוספים כגון האפשרות להציע באתר נכס נדל"ן, האפשרות לבקש לשכור נכסי נדל"ן המוצעים בה כאמור, המוצרים, פרסומות, ספקי שירות והאתרים החיצוניים, או כל מאפיין או שירות אחר של או באתר.
• "התוכן" פירושו כל הנתונים ו/או המידע אשר נוצרו ו/או פורסמו ו/או הועלו לאתר על ידי משתמש כלשהו, לרבות (אך לא רק), מסמכים, תצלומים, גרפיקה, קובצי אודיו ווידאו או כל פורמט אחר המכיל נתונים ו/או מידע.
• "חוזה חכם" פירושו חוזה שכירות דיגיטלי אשר נערך על ידי משרד עו"ד מורבצ'יק-דמרי ושות'. בכוונת החברה להפעיל שירות זה בעתיד.
• "חוק הגנת הצרכן" פירושו כמוגדר תחת ס' 7.7 להלן.
• "כתב השירות" פירושו כמוגדר תחת ס' 6 להלן.
• "משתמש" פירושו כל אדם הצופה בתכני האתר ו/או משתמש באתר.
• "ספקי שירות" פירושו כמוגדר בסעיף 15 להלן.
• "עמוד הנכס" פירושו עמוד באתר בו ניתן לצפות במידע שהועלה על ידי משכיר אודות נכס נדל"ן אשר פורסם על ידו באתר. שירות זה צפוי לעלות בעתיד.
• "פרסומות" פירושן כמוגדר בסעיף 14 להלן.
• "רעיונות" פירושם כמוגדר תחת ס' 23 להלן.
• "שירותים", בין אם זמינים כעת ובין אם יהיו זמינים בעתיד, פירושם האתר, האפשרות להציע בה נכס נדל"ן להשכרה, האפשרות לבקש לשכור נכסי נדל"ן המוצעים בה כאמור, המוצרים, פרסומות, ספקי שירות והאתרים החיצוניים, ו/או כל מאפיין ו/או שירות אחר של או באתר.
• "תנאי השימוש" פירושם תנאי שימוש אלה ומדיניות הגנת הפרטיות של DiffeRent.

2. הצטרפות ורישום
2.1. השימוש באתר מותר לאדם פרטי בלבד.
2.2. לצורך שימוש באתר כשוכר או משכיר עליך להירשם באופן הבא:
א. הזדהות – לאחר הורדת האתר למכשירך תדרש לבצע הזדהות באמצעות הזנת פרטים.
ב. מילוי שאלון – תידרש למלא שאלון הצטרפות, אשר מטרתו לבדוק את התאמתך לשימוש באתר ובשירותים העשויים להיות רלוונטיים לך, כמשכיר, שוכר או ערב.
ג. הזנת אמצעי תשלום – תתבקש להזין פרטי כרטיס אשראי, אשר ישמשו: (א) כאמצעי זיהוי נוסף; ו-(ב) לצורך ביצוע תשלומים עתידיים, ככל תעשה שימוש בשירותים המוצעים בתשלום באתר. חיוב בכרטיס האשראי שיימסר על ידך יבוצע רק אם תעשה שימוש בשירותים המוצעים בתשלום כמפורט בתנאי השימוש והודעה על כך תישלח אליך מראש.
ד. העלאת פרטי נכס – ככל שהנך מעוניין להצטרף כמשכיר, עליך להעלות פרטי נכס אשר אותו אתה מעוניין להשכיר באמצעות האתר, כמפורט תחת סעיף 3. שירות זה יהיה זמין בעתיד.
2.3 אנו נקבע, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, את מידת ההתאמה (או חוסר ההתאמה) שלך או של הנכס לקבלת מלוא או חלק מהשירותים או לשימוש באתר.
2.4 ביצוע תהליך ההצטרפות והרישום המפורט בסעיפים 2.2 (א)-(ד) כשוכר או משכיר מהווים בקשת הצטרפות למוצר "בטחון בשכירות" המוצע באתר בכפוף לתנאי כתב השירות המתאים למוצר, וכן אישור והסכמה לשלם לנו באמצעות האתר בגין המוצרים שהאתר מציע לשוכר ולמשכיר בתשלום, בכפוף ובהתאם להוראות כל דין.
2.5 בעתיד יתאפשר להירשם באתר כערב להסכם שכירות. אם אתה מעוניין להצטרף ולהירשם לאתר כערב, לצורך מתן ערבות לשוכר, יהיה עליך לבצע את תהליך ההצטרפות המפורט בסעיפים 2.2 (א)-(ג) ולחתום על כתב ערבות, כמפורט תחת סעיף 5.
2.6 בעת הזנת מידע לאתר, בכל עת, אתה מסכים ומתחייב לספק לנו מידע נכון ומלא ביחס לעצמך, כל אדם אחר או הנכס, וכן לעדכן את המידע ככל שיחול בו שינוי. מסירת מידע כאמור, מהווה תנאי יסודי להתקשרות בינך לבין DiffeRent, לקבלת השירותים ולשימוש במוצרים. אי מסירת מידע נכון ומלא, או אי עדכונו במקרה של שינוי, עשוי לגרום לכך שלא נוכל לספק לך את השירותים ו/או המוצרים.

3. הוראות לגבי המשכיר (שירותים אלו ינתנו בעתיד)
3.1. בעת הרישום לאתר, כדי להשתמש באתר כמשכיר, יהיה עליך להעלות נכס שבבעלותך אותו תרצה להציע להשכרה לאתר, וכן למסור פרטים אודות הנכס. באפשרותך, בין היתר, להעלות תמונות של הנכס לאתר, בתנאי שהן עומדות במפרט האתר, כפי שיהיה מעת לעת. הפרטים והתמונות אשר מסרת (כולם או מקצתם לפי שיקול דעתנו הבלעדי) יהיו זמינים לצפייה על ידי משתמשים אחרים באתר בעמוד הנכס.
3.2. בעצם העלאת הנכס הינך מצהיר כי יש בידך את כל הזכויות הנדרשות כדי להשכיר את הנכס. אינך רשאי להציע להשכרה באמצעות האתר נכס שהשכרתו או עשיית כל עסקה אחרת לגביו הינם בלתי חוקיים ו/או סותרים התחייבות חוזית עם צד שלישי כלשהו.
3.3. פתיחת עמוד הנכס כאמור לעיל אינה מהווה, ולא תיצור, כל התחייבות להצגתו, ואנו נהיה רשאים, בכל עת להסיר את עמוד הנכס באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל. החלטתנו להסיר את עמוד הנכס מהאתר או שלא לאפשר לך להציע את הנכס להשכרה באמצעות האתר כאמור הינה סופית ואינה טעונה נימוק מצידנו.
3.4. לצורך השכרת הנכס במסגרת השימוש באתר באפשרותך לבחור באחד מבין שני מסלולים: מסלול השכרה "פנים אל פנים", או מסלול השכרה ב"קליק".
3.5 אם בחרת במסלול השכרה ב"קליק", משתמש אשר הזדהה כשוכר יוכל לפנות אליך באמצעות האתר בבקשה לשכור את הנכס. אם קיבלת בקשה כאמור, לך ולשוכר אשר פנה אליך תהיה אפשרות לדון בתנאי השכירות באמצעות האתר.
3.6. אם בחרת במסלול השכרה "פנים אל פנים", משתמש אשר הזדהה כשוכר יוכל לתאם פגישה בינך לבינו באמצעות שימוש בלוח השנה באתר. שימוש באתר לצורך קביעת פגישה אינו מטיל עלינו אחריות כלשהי לקיומה של פגישה ו/או לתוצאותיה.
3.7. אם הגעת להסכמה עם השוכר לגבי השכרת הנכס, תוכלו לחתום על "חוזה חכם" באמצעות חתימה אלקטרונית מאובטחת או חוזה שכירות אחר כפי שיסוכם בינך לבין השוכר.
3.8. אנו לא נהיה אחראים בכל מקרה לזהות השוכר או לקיום התחייבויותיו או הצהרותיו אשר נערכו באמצעות או בקשר עם השימוש באתר, לרבות על פי ה"חוזה החכם" או כל חוזה אחר, או לכל נזק שייגרם על ידו.
3.9. אין ב"חוזה החכם" כדי להוות ייעוץ מכל סוג שהוא, לרבות ייעוץ משפטי, ביחס לעסקה ולתנאיה, והאחריות לשימוש ולתוכן ה"חוזה החכם" או כל חוזה אחר שייחתם בין המשכיר לשוכר הינה על המשכיר והשוכר בלבד.

4. הוראות לגבי השוכר (שירותים אלו ינתנו בעתיד)
4.1. לאחר הרישום לאתר, באפשרותך לבצע חיפוש של נכסים בישראל באמצעות שימוש במפה, ולצפות בעמודי הנכסים שהועלו ובמידע המופיע בהם. המפה באמצעותה מבוצע חיפוש כאמור, ושעל פניה יופיעו תוצאות החיפוש, הינה מפת Google ("המפה") ולנו אין כל שליטה על תוכנה של המפה, צורתה וכל מאפיין אחר של המפה, או על תקלות או שיבושים במפה או מאפייניה והאחריות לשימוש במפה הינה על המשתמש בלבד. השימוש במפה יעשה בכפוף ובהתאם לתנאים הכלליים של Google לשימוש במפות Google. נתוני המפה והגישה למפה עצמה, המסופקים באתר, נועדו למטרת חיפוש נכסים בלבד. לנו אין ולא תהיה כל אחריות לנכונות, אמינות, חוקיות, איכות, דיוק ו/או כל היבט אחר של המפה והנתונים המופיעים בה, והאחריות לשימוש במפה כאמור הינה על המשתמש בלבד. באחריותו הבלעדית של השוכר לבצע את כל בדיקה שלדעתו רלוונטיות להשכרת הנכס וכדי להיות שבע רצון בנוגע למצב הנכס לפני הגשת בקשה מטעמו, ולבחון את כל התוכן שניתן באתר ו/או באופן אחר ביחס לנכס. השוכר מקבל על עצמו את כל הסיכונים בנוגע לבדיקות כאמור של התוכן והנכס (לרבות אי ביצוען).
4.2. בקשה לשכירת נכס תוגש על ידך באמצעות האתר בלבד, על פי מסלול השכירות המוצע ביחס לנכס הרלוונטי (מסלול השכרה רגילה או מסלול השכרה ב"קליק"), כמפורט בסעיפים 4.4 מטה.
4.3 השוכר ייחשב כמי שמצהיר, מתחייב ומסכים ביחס לכל נכס לגביו הוא שולח בקשה כי:
• בחן את כל התוכן הקיים באתר לגבי הנכס, בחן את הנכס כפי שראה לנכון, ומכיר את מצבו הפיזי ושבע רצון ממנו.
• DiffeRent ו/או כל נושא משרה, עובד או נציג שלה, אינם נותנים כל הצהרה, התחייבות, אחריות או הבטחה, בין בעל פה ובין ובכתב, מפורשת או משתמעת, ביחס לנכס, לרבות ביחס למצב הפיזי והמשפטי של הנכס, או לכל עניין או דבר אחר הקשור, הנובע או המשפיע על הנכס או הבקשה להשכירו או ההשכרה של הנכס.
• לא הסתמך על כל מצג, התחייבות או הבטחה או על מידע כלשהו שניתן (אם ניתן) על ידי DiffeRent או מי מטעמה בנוגע לנכס, לרבות מידע שהועמד לרשותו כאמור באתר.
• נתן את הצעתו כשהוא מסתמך אך ורק על הבדיקה, הניתוח וההערכה של הנכס שביצע באופן עצמאי.
• לשוכר הזכות והכוח המשפטי להגיש בקשה להשכרת הנכס ולחתום על חוזה שכירות.
• מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, DiffeRent לא תהיה מחויבת לגלות לשוכר, ולא תהיה לה כל חבות בגין אי-גילוי על ידה לשוכר, כל מידע הידוע לה בקשר לנכס.
• DiffeRent לא ביצעה, אינה מבצעת ובאופן מפורש שוללת בזאת כל מצג ו/או התחייבות בנוגע למצב המשפטי או הפיזי של הנכס.
• השוכר משחרר בזאת באופן מלא ובלתי חוזר את DiffeRent, מפני כל תביעה שעשויה להיות נגד DiffeRent, בגין כל עלות, הפסד, חבות, נזק, הוצאה, דרישה, תביעה או עילת תביעה הנובעים או הקשורים לאתר, לשירותים, למצב המשפטי או הפיזי של הנכס ו/או לתוכן באתר.
4.4. במסגרת מסלול ההשכרה ב"קליק", באפשרותך לפנות למשכיר הנכס באמצעות האתר בבקשה לשכור את הנכס על סמך המידע באתר בלבד. עם קבלת בקשה כאמור, לך ולמשכיר אשר פנה אליך תהיה אפשרות להתכתב באמצעות האתר כדי לדון בתנאי השכירות. אם תהיה מעוניין לשכור את הנכס, והמשכיר יהיה מעוניין להשכירו לך, תוכלו להתכתב באמצעות האתר כדי לדון בתנאי השכירות.
4.5. במסגרת מסלול השכרה "פנים אל פנים" באפשרותך לפנות אל משכיר הנכס באמצעות האתר בבקשה לקבוע פגישה לצורך ביקור בנכס ובדיקתו. תיאום הפגישה בינך לבין המשכיר יבוצע באמצעות שימוש בלוח השנה באתר, ובהתאם למועדי הפגישה המוצעים על ידי המשכיר. שימוש באתר לצורך קביעת פגישה אינו מהווה התחייבות מצידנו ולא יטיל עלינו אחריות לקיומה של פגישה ו/או לתוצאותיה. אם תהיה מעוניין להשכיר את הנכס, והמשכיר יהיה מעוניין להשכירו לך, תוכלו להתכתב באמצעות האתר כדי לדון בתנאי השכירות.
4.6. אם הגעת להסכמה עם משכיר, תוכלו ליצור ולחתום על "חוזה חכם" באמצעות חתימה אלקטרונית מאובטחת או לחתום על חוזה שכירות אחר.
4.7. אין ב"חוזה החכם" כדי להוות ייעוץ מכל סוג שהוא, ובפרט ייעוץ משפטי, ביחס לעסקה ולתנאיה, והאחריות לשימוש ולתוכן ה"חוזה החכם" כפי שייחתם או כל חוזה אחר שייחתם בין המשכיר לשוכר הינה על המשכיר והשוכר בלבד.

5. ערבות (שירות זה יהיה זמין בעתיד)
5.1. אם נקבע, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי יש צורך בערבות לשם שכירת נכס על ידך, תידרש להמציא לנו ערב להתחייבויותיך כשוכר ("הערב"), אשר יחתום על כתב ערבות (לצפייה בכתב הערבות לחץ כאן).
5.2. ככל שיש באפשרותך להמציא ערב בתנאים הנדרשים על פי כתב הערבות, תפתח בפניך האפשרות לשתף עם הערב מידע אודות הנכס והחוזה להשכרתו על ידי שליחת קישור לאתר.
5.3. לאחר קבלת הקישור הערב יידרש להצטרף ולהירשם לאתר כמפורט בסעיף 4.2 לעיל, ותנאי השימוש, ובפרט אלו החלים על השוכר, יחולו על הערב בשינויים המחויבים.
5.4. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, אנו נהיה רשאים להחליט ביחס לכל משתמש, ערב או הערבות המוצעת על ידו, כי הם עומדים או שאינם עומדים בתנאים הנדרשים לשם השכרת נכס או לשם מתן ערבות להשכרתו, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, והחלטתנו בעניין הינה סופית ואינה טעונה כל נימוק מצידנו.
5.5. ככל שייקבע על ידינו כי הערב עומד בתנאים הדרושים למתן ערבות לחוזה שכירות, יישלח אליו נוסח כתב ערבות בלתי מותנה ובלתי חוזר עליו יידרש לחתום באמצעות חתימה אלקטרונית מאובטחת.

6. שימוש במוצרים – חלק מן המוצרים אינו זמין כעת וצפוי להיות זמין בעתיד
6.1. באפשרותך לרכוש באמצעות האתר מוצרים המוצעים על ידנו מעת לעת ("המוצרים"), והכל בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש ולכתב השירות עבור כל מוצר, המפרט את התנאים הספציפיים החלים ביחס לכל מוצר ("כתב השירות"). כתבי השירות זמינים לצפייה ועיון באתר.
6.2. נכון למועד העדכון של תנאי השימוש, המוצרים המוצעים לשימוש באמצעות האתר כוללים:
• בטחון בשכירות
• "חוזה חכם"
• הפניה לשירותי גישור
• שינוי שם מחזיק
• "הצלחת הפרסום"
• צילום רב ממדי + "תו השקיפות"
6.3. השימוש במוצרים עשוי להיות כרוך בתשלום, הכל כמפורט בכתבי השירות של המוצרים, וכפי שייקבע על ידנו מעת לעת.

7. מדיניות תשלומים
7.1. בכל התייחסות בתנאי השימוש לדמי השכירות (לרבות המחיר ממנו נגזרים התשלומים ל-DiffeRent), הכוונה למחיר ללא תשלומי חובה החלים על המשכיר או השוכר (לרבות מס הכנסה ומ.ע.מ.), וכל הוצאה אחרת הנהוגה, קשורה או נובעת מעסקת ההשכרה של הנכס (לרבות שכר טרחת עורכי-דין ותשלומים ל- DiffeRent כאמור בתנאי השימוש).

תשלומים ואמצעי תשלום
7.2. התשלומים שעל המשכיר והשוכר לשלם לנו עבור כל מוצר בו יעשה שימוש (ככל שיעשה), מפורטים בכתב השירות הרלוונטי עבור המוצר הרלוונטי. אנו רשאים לשנות את סוג התשלומים או את שיעורם מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא חבות מצדנו וללא צורך בהודעה מוקדמת.
7.3. את התשלומים המגיעים לנו ממך תשלם באמצעות כרטיס אשראי בלבד. הינך חב בלעדית בכל עמלה ותעריף הנגבים על ידי מעבד התשלום החיצוני בו בחרת.
7.4. הזנת פרטי כרטיס האשראי וסליקתו תבוצע באופן ישיר על ידי המשתמש מול חברה חיצונית, אליה תקושר באמצעות האתר. לנו אין ולא תהיה אחריות או מעורבות ביחס להתקשרות בינך ובין החברה החיצונית האמורה, או אחריות לכל מעשה או מחדל מצד החברה החיצונית, ולא נישא בכל הוצאה, אובדן או נזק מכל מין וסוג אשר ייגרמו כתוצאה מהתקשרות כאמור.

מיסים
7.5. באחריותך בלבד לברר אילו מיסים יחולו, אם בכלל, על התשלומים שתבצע בגין התשלומים בהם תחוב לנו, ואחריותך היא לגבות, לדווח ולהעביר את שיעור המס והמס הנכון לרשות המס המתאימה. DiffeRent אינה אחראית לקביעה האם מיסים חלים על העסקה שלך, או על איסוף, דיווח או העברה של מיסים הנובעים מעסקה כלשהי

ביטול ומדיניות החזר כספי
7.6. כל התשלומים שיבוצעו על פי תנאי השימוש, ו/או כתבי השירות, הינם סופיים ולא יינתן בגינם החזר. אם חשבון המשתמש שלך ייפרץ, לא תקבל החזר כספי בגין הפסדים כלשהם.
7.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם אתה, בכל אופן או דרך, תבטל איזה מהתשלומים שלך ל-DiffeRent ,DiffeRent תהיה רשאית לספק לשירות הסליקה או למעבד התשלום החיצוני, כל מידע אודות העסקה שבינינו; לרבות כתובת האימייל שלך, כתובת ה-IP והפעילות שלך בהתאם לעסקה שנדחתה.
7.8. ככל שתהא סתירה בין הוראות תנאי השימוש להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 או תקנותיו (יחד, "חוק הגנת הצרכן"), תגברנה הוראות חוק הגנת הצרכן.

8. השירותים והשימוש בהם
8.1. השירותים שאנו מספקים עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. אנו עשויים ורשאים להפסיק לספק כל מאפיין של השירותים למי שנמצא לנכון לשנותם, או להגבילם לפי שיקול דעתנו הבלעדי בכל עת וללא חבות או הודעה מוקדמת.
8.2. אם נפסיק לספק לך את השירותים לצמיתות, תנאי השימוש יבוטלו (למעט הוראות אשר מטבען נועדו להמשיך לחול לאחר ביטול).
8.3. אנו שומרים לעצמנו את הזכות ליצור מגבלות על השימוש שלך או של משתמשים באופן כללי, לפי שיקול דעתנו הבלעדי של בכל עת וללא אחריות או הודעה מוקדמת.
8.4. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש, אנו נהיה רשאים להוריד את עמוד הנכס מהאתר עם חתימת חוזה שכירות לגבי הנכס.
8.5. כל סכסוך או מחלוקת הנובעים או הקשורים לנכס או לעסקת השכירות לגביו תידון ותיושב בין המשכיר והשוכר של הנכס ו- DiffeRent לא תהיה אחראית לכל סכסוך או מחלוקת כאמור ולא תיקח חלק ביישובם.

9. הרשאות גישה, דיוור ישיר והודעות דחיפה
9.1. השימוש באתר ובשירותים עשוי להיות כרוך בקבלת הודעות מ-DiffeRent בכל דרך שבה נמצא לנכון, לרבות הודעות דחיפה (Notification Push) והודעות דיוור ישיר בדוא"ל או דואר. על ידי שימוש באתר ובשירותים אתה מסכים לקבלת הודעות כאמור. בכל עת תוכל לשנות את הסכמתך לקבלת הודעות אלו, על ידי פנייה אלינו באמצעות האתר.
9.2. על ידי שימוש באתר ובשירותים, אתה מסכים לכך שכך שלאתר תהיה אפשרות לשליחה וצפייה בהודעות בכל מכשיר בו תעשה שימוש באתר.

10. הגבלות על השימוש באתר ובשירותים
10.1. אינך רשאי:
• להשתמש באתר ובשירותים באופן שאינו בהתאם לתנאי השימוש ובהתאם לכל דין;
• להשתמש בחשבון משתמש של משתמש אחר ללא אישורו, או להזדהות כאדם אחר;
• לאפשר או לעודד הפרה כלשהי של תנאי השימוש;
• להשתמש באתר למטרות בלתי חוקיות או לקידום פעילויות בלתי חוקיות;
• להשתמש באתר כדי לפרסם כל תוכן שאין לך זכות להעמידו ברשות הרבים או אשר יהיה בלתי חוקי עבורנו להחזיק או לעשות בו שימוש בקשר עם פעילות האתר;
• להשתמש באתר כדי לאסוף או לאחסן נתונים על משתמשים אחרים;
• להעתיק, לשכפל, להדפיס, להוריד או לשמור עותק, לפרסם, להציג, לבצע, להפיץ, לשדר, לבצע פעולות של הנדסה חוזרת, או כל פעולה אחרת שתכליתה לנסות להפיק את קוד המקור של האתר או כל חלק ממנו, להתאים, לשנות, לתרגם או ליצור עבודות נגזרות, למכור, להשכיר, להחכיר, להשאיל, להלוות, להעביר או להפוך לזמין או לנצל בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא, את האתר או כל חלק ממנו, לכל מטרה שהיא;
• להשתמש באתר כדי להפריע או לשבש (או לנסות לעשות כן) את הגישה של כל אדם, מארח או רשת, לרבות, ללא הגבלה, על ידי העלאה או שליחת וירוסי תוכנה או כל קוד מחשב, קבצים או תוכניות אחרות שנועד לקטוע, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של כל תוכנת מחשב או חומרה;
• להשתמש בפרוקסי אנונימיזציה, להשתמש בכל רובוט, מכשיר אוטומטי אחר, או תהליך ידני כלשהו כדי להעתיק את האתר ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב;
• להשתמש באתר כדי ליצור או להפיץ כל תוכן שהוא מזיק, פוגע, גורם להטרדה, לשון הרע, או שהוא בלתי חוקי, שקרי, לא מדויק, מטעה, זדוני או מפלה;
• להשתמש בכל מכשיר או תוכנה כדי להפריע או לנסות להפריע את פעולת האתר או השירותים;
• להסיר או לשנות מספרי פטנטים או הודעות בדבר זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל הודעה אחרת בדבר זכויות הקניין הרוחני של DiffeRent הכלולים באתר;
• להשתמש באתר כדי לפרסם חומר המוגן בזכויות יוצרים של צד שלישי, או חומר הכפוף לזכויות קנייניות של צד שלישי אחר, אלא אם יש לך רישיון או הרשאה רשמית מהבעלים החוקיים של החומר או אם אתה זכאי אחרת מבחינה חוקית לפרסם או לשלוח את החומר המדובר;
• להשתמש באתר או בנתונים המצויים בו כדי ליצור או לשלוח כל תקשורת מסחרית לא מורשית (כגון דואר זבל) או כל תחרות, חלוקה או הגרלה, או כל סוג אחר של קידום מכירות; וכן
• לעשות כל דבר העלול להשבית, להעמיס או לפגוע בפעילות התקינה של האתר או של השירותים.
10.2. הנך אחראי וחב באופן בלעדי, ול-DiffeRent אין כל אחריות או חבות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, בגין כל הפרה של התחייבויותיך לפי תנאי השימוש ועל ההשלכות של הפרה כזו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל אובדן או נזק שיגרמו ל-DiffeRent.
10.3. אנו שומרים את זכותנו (אך לא נהיה מחויבים בכך) לסגור את חשבון המשתמש שלך, בכל עת, ללא הודעה ולפי שיקול דעתנו הבלעדי.
10.4. כל שימוש, או ניסיון לשימוש, באתר או בשירותים בניגוד לתנאי השימוש מהווים הפרה של זכויותינו. ככל ותפר את תנאי השימוש, אתה עלול להיות חשוף לתביעות ולחבות בגין נזקים.

11. התוכן
אתה מאשר, מסכים ומתחייב כי:
11.1. אתה האחראי הבלעדי לכל התוכן, הנתונים או המידע המועלה או המפורסם על ידך בכל מקום שהוא באתר, לרבות מסמכים, תצלומים, גרפיקה, קובצי אודיו ווידאו או כל פורמט אחר המכיל נתונים ו/או מידע.
11.2. איננו מפקחים על התוכן שפורסם על ידך או שולטים בו ואין באפשרותנו לקחת אחריות על תוכן כזה. DiffeRent אינה ולא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל אדם אחר בגין כל תוכן, ובכלל זה DiffeRent אינה אחראית לבחינת או להערכת הדיוק, השלמות, התוקף, הקניין הרוחני, התאימות, החוקיות, הנאותות, האיכות, האמינות, או כל היבט אחר של התוכן.
11.3. יש בידיך וכי יהיו בידך כל עוד אתה עושה שימוש באתר, כל רישיון, זכות, הסכמה והרשאה הדרושים כדי לפרסם ולהשתמש בתוכן באופן המתואר בתנאי השימוש, וכן כי התוכן איננו מפר זכויות יוצרים או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי כלשהו.
11.4. הנך מעניק לנו בזאת, רישיון לא בלעדי, ללא תמורה, להשתמש, להעתיק, לשכפל, לעבד, להתאים, לשנות, לפרסם ולהציג את התוכן שתמסור לנו באתר.
11.5. אתה מעניק בזאת לכל משתמש של האתר, רישיון לא בלעדי, ללא תמורה, לגשת לתוכן שלך באמצעות האתר, ולהשתמש בתוכן כאמור באופן המתאפשר על ידי הפונקציונליות של האתר ועל פי תנאי השימוש.
11.6. יש לך כל רישיון, זכות, הסכמה והרשאה הדרושים כדי להעניק את הזכויות שלעיל ביחס לתוכן.
11.7. התוכן שאתה מפרסם באתר ושיתוף מידע כזה נעשה על אחריותך בלבד. כל תוכן המעולה בשמך לאתר עשוי להישמר, להיות מועתק, מפורסם מחדש או להיות בשימוש באופן אחר על ידי כל אדם שניגש אל האתר, ואין באפשרותנו לשלוט על השימוש בתוכן. אינינו יכולים להבטיח שהתוכן המעולה בשמך לאתר לא ייראה או יהיה לא בשימוש על ידי אנשים בלתי מורשים.
11.8. גם לאחר הסרה על ידך, ניתן להשתמש בהעתקים של כל תוכן שפורסם באתר על ידך.
11.9. כל שימוש או הסתמכות על תוכן כלשהו הם על אחריותך בלבד.
11.10. בעת השימוש באתר, אתה עלול להיחשף לתוכן שעלול להיות לא מדויק או שגוי ואתה מוותר בזאת על דרישה, טענה או תביעה כנגד DiffeRent בעניין זה.
11.11. אנו לא מתחייבים כי נעלה כל תוכן שיימסר לנו לאתר, ואינינו מתחייבים כי נוכל למנוע מחיקת תוכן כלשהו מהאתר.
11.12. אנו נהיה רשאים להסיר או למחוק כל תוכן שהועלה לאתר על ידי משתמש, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מראש. בכל מקרה אנו לא נהיה אחראיים לאובדן מידע כלשהו של משתמש באתר.

12. השימוש באתר
12.1. אתה האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות החשבון שלך באתר ופרטיו. יתרה מכך, אתה אחראי באופן מוחלט על כל הפעילות המתרחשת בחשבונך ועל כל הפעילות שתבוצע באמצעות חשבון המשתמש שלך. אתה מסכים ומתחייב להודיע ל-DiffeRent מיד על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך או על כל הפרת אבטחה אחרת.
12.2. DiffeRent לא תהיה חבה בהפסד כלשהו שיגרם לך כתוצאה מכך שמישהו אחר ישתמש בחשבון שלך, עם או ללא ידיעתך. עם זאת, אתה עלול להיות חב בהפסדים שיגרמו ל- DiffeRent או לצד אחר עקב כך שמישהו אחר השתמש בחשבונך.
12.3. אנו לא נהיה אחראים בשום מקרה לכל מחדל או מעשה של משתמש באתר, או לאימות זהותו, מצבו הכלכלי, יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו, על פי חוזה שכירות או בכלל.
12.4. האתר ותכניו, השירותים או המוצרים אינם מהווים טיפול או ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ משפטי, כלכלי, או הנדסי, או תחליף לטיפול או ייעוץ מקצועי כאמור, וכמו כן אינם מהווים תחליף לבדיקה פיסית, הנדסית, משפטית או אחרת של הנכס.
12.5. ההסתמכות על האתר או על התכנים בו הינה באחריותך בלבד.
12.6. אין במידע או בפרסום באתר, בפרסומת כלשהי או באתר חיצוני כלשהו (כהגדרתם להלן) כדי להוות תחליף לייעוץ או טיפול בעל מקצוע.
12.7. DiffeRent אינה מעורבת בכל דרך במשא ומתן לגבי השכרה של הנכסים המופיעים באתר או בהתכתבויות בין המשתמשים הנעשות באמצעות האתר, למעט במתן האמצעים הטכנולוגיים לביצוע המשא ומתן והתכתבויות כאמור, איננה צד לחוזה השכירות או לביצוע ההשכרה כאמור, לרבות במקרה בו חוזה השכירות נכרת באמצעות האתר או בעקבות מידע שפורסם או נמסר באמצעות האתר, ולא תהיה אחראיים לכל התחייבות שתעשה במסגרת השימוש באתר על ידי מי מהמשתמשים בו.

13. שמירת פרטיות
13.1. DiffeRent רשאית לאסוף, לאחסן ולהשתמש בנתונים האישיים והטכניים שלך, לרבות כל תמונה שהועלתה לאתר, על מנת:
• לאפשר את השימוש באתר ואת מתן השירותים;
• לגבות תשלום עבור המוצרים;
• לצרכי אבטחת מידע;
• ליצירת קשר איתך;
• לתפעל, לפתח, לתחזק, לשפר ולנהל את האתר;
• כדי למלא אחר דרישות כל דין, צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת;
• כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר.
• וכן כדי להגן על זכויותיה של DiffeRent, של כל משתמש שלה או של צד שלישי.
13.2. על ידי שימוש באתר ובשירותים אתה מסכים להעברת מידע שנמסר על ידך לצד שלישי, כמפורט להלן:
• כדי לאפשר את השימוש באתר ובשירותים;
• כדי לבצע תשלום בגין השירותים;
• כדי לאחסן את המידע;
• כדי לבצע אימות של זהותך או הערב מטעמך;
• כדי לבצע אימות של המידע שנמסר על ידך;
• כדי לתחזק ולשפר את האתר והשירותים;
• כדי למלא אחר דרישות כל דין, צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת;
• כדי לאכוף או להגן על זכויותיה של DiffeRent, של כל משתמש שלה או של צד שלישי;
• במקרה שתפר את תנאי השימוש או במקרה שנסבור כי אתה מבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין באמצעות האתר; וכן •
במקרה שנבצע שינוי במבנה המשפטי של DiffeRent, או שנארגן את פעילותנו או את פעילות האתר בדרך אחרת, לרבות באמצעות העברת האתר או חלק ממנו לצד ג'.
13.3. על ידי שימוש באתר ובשירותים, אתה מסכים להעברת מידע שנאסף על ידי DiffeRent מחוץ למדינה שבה אתה מתגורר ולמדינות אחרות לצורך אחסון, עיבוד ושימוש על ידי DiffeRent (או ספקיה) כחלק ממתן השירותים, ולהעברת נתונים על בסיס בינלאומי.
13.4. מידע אישי מזהה שנמסר לנו באמצעות האתר או מידע אחר שנאסף על ידינו בקשר עם השימוש באתר כפוף למדיניות הגנת הפרטיות של DiffeRent המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
13.5. אינינו חושפים מידע אישי מזהה לצדדים שלישיים אלא בהתאם לתנאי השימוש שלנו.
13.6. אנו נעשה מאמצים סבירים כדי להגן על מידע הנמסר על ידך בקשר עם השירותים, אך אתה מאשר ומסכים בזאת כי הסיכון במסירת מידע זה חל עליך בלבד, ואנו לא נחוב או נהיה אחראיים בגין כל גילוי או אובדן של מידע כאמור זה בכל צורה שהיא.

14. פרסומות
14.1. אתה מאשר ומסכים לכך שהאתר עשוי להכיל פרסומות ("פרסומות").
14.2. כל פרסומת ותוכנה הם באחריות המפרסם בלבד.
14.3. DiffeRent אינה מפקחת או שולטת על הפרסומות או על התוכן שלהן ואינה נושאת באחריות או בחבות כלשהי לגבי פרסומת כאמור או לגבי תוכנן. על ידי שימוש באתר, אתה מאשר ומסכים כי DiffeRent אינה אחראית לבחינת או להערכת התוכן, החוקיות, האמינות, העמידה בזכויות יוצרים, הנאותות, האיכות או כל היבט אחר של הפרסומות.
14.4. אתה מבין ומסכים לכך שפרסומת עשויה לכלול תוכן שעלול להיות לא מדויק עובדתית או עשוי להיחשב פוגעני, מגונה או בלתי הולם באופן אחר, ואתה מוותר בזאת על דרישה, טענה או תביעה כנגד DiffeRent העשויה להיות לך כלפינו בנוגע לכל תוכן כזה.
14.5. הסיכון מכל שימוש או הסתמכות על פרסומות כלשהן יחול עליך בלבד, ושימוש כאמור הינו באחריותך בלבד.
14.6. ההפניה מהאתר לרכישות של מוצרים או שירותים של צד שלישי כלשהו אינה מהווה המלצה או עידוד לרכוש אותם ואין ולא תהיה לנו כל אחריות או חבות בקשר לכל נזק הקשור או הנובע מהפנייה כאמור או ממוצרים או שירותים כאמור.

15. ספקי שירותים / אתר חיצוני
15.1. האתר כולל, או צפוי לכלול בעתיד עם שילובם של מוצרים שונים בו, מידע אודות צדדים שלישיים מסוימים המספקים שירותים נלווים בקשר עם השכרה של נכסי מקרקעין, או קישורים לאתרי אינטרנט, מוצרים או שירותים של אחרים (יחד, "ספקי שירות"). כל המידע האמור אינו מהווה אישור של DiffeRent ביחס לספקי שירות צד שלישי כאמור, למוצר או לשירות של צד שלישי כאמור. צדדים שלישיים כאמור פועלים באופן בלתי תלוי ב-DiffeRent, ולנו לא תהיה כל אחריות ביחס להתקשרות עם ספקי שירות כאמור. אתה מאשר ומסכים בזאת כי DiffeRent אינה נושאת באחריות בגין נזקים או הפסדים כלשהם שנגרמו ו/א או שנטען כי נגרמו עקב השימוש בשירותי צד שלישי כלשהו. אתה האחראי לכל אגרה ותשלום הכרוכים בשימוש בשירותי ספקי שירות.
15.2. האתר עשוי לאפשר גישה לאפליקציה או אתר אינטרנט מסוימים של צד שלישי ("אתר חיצוני"). השימוש באתר חיצוני עשוי לדרוש גישה לאינטרנט ותנאי שירות נוספים, להם אתה מסכים. אתה מבין שבשימוש בכל אחד מהאתרים החיצוניים, ייתכן שתיתקל בתוכן שעלול להיחשב פוגעני, מגונה או בלתי הולם באופן אחר.
15.3. אם תחליט לעזוב את האתר שלנו ולגשת לאתר חיצוני כלשהו, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד, ועליך להיות מודע לכך שתנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות שלנו אינם חלים עוד. עליך לבדוק את התנאים והמדיניות הרלוונטיים, כולל נוהלי הפרטיות ואיסוף הנתונים, של כל אתר אליו אתה מנווט מהאתר שלנו.
15.4. על ידי שימוש באתרים החיצוניים, אתה מאשר ומסכים שאינינו אחראים לבחינת או להערכת התוכן, להערכת התוכן, החוקיות, האמינות, העמידה בזכויות יוצרים, הנאותות, האיכות או כל היבט אחר של האתרים החיצוניים, וכי אנו לא נישא בכל אחריות או חבות כלשהי ביחס לתכנים כלשהם באתרים החיצוניים.
15.5. אתה האחראי לכל האגרות ו/התשלומים הכרוכים בגישה או בשימוש באתרים החיצוניים.
15.6. אינינו תומכים בפרסום, במוצרים או בשירותים הנמצאים או זמינים בכל אתר חיצוני ואינינו חבים ולא נהיה חבים בכל אובדן או נזק שייגרמו לך כתוצאה מהסתמכות כלשהי על כל פרסום, מוצרים או שירותים הנמצאים או זמינים באתרים חיצוניים אלו.
15.7. אתר חיצוני שניתן לגשת אליו מהאתר אינו זמין בהכרח בכל שפה או בכל ארץ. אנו לא נותנים כל מצג או התחייבות כי אתר חיצוני כלשהו מתאים או זמין לשימוש במיקום מסוים. ככל ובחרת לגשת לאתר חיצוני, אתה עושה זאת ביוזמתך והינך אחראי לעמידה בכל החוקים החלים על גישה זו, לרבות החוקים המקומיים החלים על גישה זו.
15.8. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בכל עת ומעת לעת, ללא חבות או הודעה מצידנו, לשנות, להשעות, להסיר או להשבית את הגישה שלך לאתר או שירות חיצוני כלשהם, או להטיל מגבלות על השימוש שלך או הגישה שלך, לאתר או שירות חיצוניים מסוימים.

16. אזהרה מיוחדת בנוגע לנתוני מיקום
נתוני המיקום שיסופקו, בין אם על ידי אתר או אתר חיצוניים כלשהם או כחלק בלתי נפרד מהאתר, נועדו למטרות ניווט בסיסיות בלבד ולא נועדו להסתמך עליהם במצבים שבהם נדרשים נתוני מיקום מדויקים או כאשר נתוני מיקום שגויים, לא מדויקים או לא מלאים עשויים להוביל למוות, פגיעה בגוף, ברכוש או נזק סביבתי. השימוש בהנחיית מסלול בזמן אמת הינו באחריותך הבלעדית. נתוני המיקום עשויים להיות לא מדויקים. אינינו מבטיחים את הזמינות, הנכונות, השלמות, המהימנות או התזמון של נתוני המיקום המוצגים על ידי אתר או אתר חיצוניים כלשהם או כחלק בלתי נפרד מהאתר.

17. הגבלת אחריות לטיב האתר והשירותים (Warranty of Disclaimer)
17.1. במידה המרבית המותרת על פי החוק, האתר והשירותים מסופקים על ידינו "כמו שהם" ("is-as") ו-"כפי שהם זמינים ("as available") ,ללא אחריות או חבות מכל סוג שהוא. DiffeRent לא תישא בכל אחריות או חבות מכל סוג שהוא, בקשר עם האתר או השירותים, וכל התחייבות או מצג בקשר לאתר או השירותים, טיבם או איכותם, בין אם ניתנו במפורש, במשתמע או קיימים מכוח הדין, לרבות, אך ללא הגבלה, התחייבות כלשהי לדיוק או שלמות מידע או נתוני המצויים באתר, זמינות שימושיות, אבטחה, מהימנות או אי-הפרה של זכויות צד שלישי או אחריות לסחירות או התאמה למטרה מסוימת – מוחרגים בזאת.
17.2. בנוסף על האמור לעיל, DiffeRent אינה מתחייבת שהאתר או השירותים יעמדו בדרישות כלשהן, שפעילות האתר או השירותים תהא רציפה או ללא תקלות, שפגמים באתר או בשירותים יתוקנו, שהאתר או השירותים יהיו חופשיים מפני התקפה, וירוסים, הפרעות, פריצה או כל אירוע אחר שייפגע בבטיחותם, ולא תהיה אחראית לכל הפרעה שיבוש או עיכוב העשויים להיגרם כתוצאה מגורמים אלו.
17.3. DiffeRent אינה חלק מחוזה השכירות והיא אינה מתחייבת שתצליח להשכיר או לשכור (לפי העניין) את הנכס באמצעות האתר והשירותים.
17.4. DiffeRent אינה מתחייבת לסודיות או לפרטיות של תקשורת כלשהי או מידע המועברים באמצעות האתר או השירותים.
17.5. עצה או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, אשר קיבלת מאיתנו באמצעות האתר או אחרת, לא תיצור אחריות או חבות כלשהם אשר לא צוינו במפורש בתנאי השימוש.

18. הגבלת אחריות (Limitation of Liability)
18.1. במידה המרבית המותרת על פי החוק, בשום מקרה לא יהיו DiffeRent, וכל נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, ספקיה והחברות הקשורות אליה, אחראים או חבים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו (א) לנזקים ישירים, עקיפים, או תוצאתיים מכל סוג שהוא, (ב) לאובדן רווחים, אובדן הכנסות, אובדן או נזק לנתונים, אובדן שימוש, פגיעה במוניטין, הקשורים או הנובעים (I) מהגישה או מהשימוש שלך, אי-יכולת להשתמש או הסתמכות על האתר, השירותים, הפרסומות, או אתר או אתר חיצוניים כלשהם, (II) תקלות, שגיאות, השמטות או אי-דיוקים אחרים בכל תוכן הכלול באתר, או (III) או כל עניין אחר הקשור או הנובע מהאתר או מהשירותים או מהגישה או השימוש בהם, גם אם DiffeRent צפתה או אם היה עליה לצפות את הנזק, או (ג) לתביעות צד שלישי (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, משתמשים אחרים של האתר או השירותים) נגדך.
18.2. בשום מקרה לא יהיו DiffeRent, וכל נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, ספקיה והחברות הקשורות אליה, אחראים או חבים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים שנגרמו על ידי וירוסים באתר.
18.3. בשום מקרה לא תעלה החבות הכוללת של DiffeRent, וכל נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, ספקיה והחברות הקשורות אליה, כלפיך או כל צד שלישי, עבור נזקים כלשהם, על סך התשלומים שקיבלה DiffeRent ממך בפועל במשך 12 החודשים שקדמו לאירוע אשר לגביו נטענת החבות של DiffeRent.
18.4. המשתמש אחראי בלעדית על כל נזק שייגרם לו, ישיר, עקיף או תוצאתי, כתוצאה מהשימוש באתר או השירותים, והוא פוטר בזאת את DiffeRent או מי מטעמה, באופן בלתי חוזר, מכל דרישה, טענה או תביעה עקב כך.
18.5. על כל תביעה מטעמך כנגד DiffeRent לגבי האתר או השירותים או השימוש בהם, להיות מוגשת בתוך שנה אחת (1) מיום היווצרות עילת התובענה.

19. שיפוי
אתה תשפה את DiffeRent בגין כל הנזקים, ההפסדים וההוצאות מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות סבירות של שכר טרחה עו"ד), בקשר עם כל דרישה, טענה או תביעה של כל משתמש או צד שלישי אחר כלשהו, כנגד DiffeRent, הנובעים, במישרין או בעקיפין, מהשימוש שלך באתר, מהיות התוכן שמסרת לנו לא שלם, לא מדויק או שקרי, מהפרה של תנאי השימוש על ידך או אחרת.

20. בעלות
20.1. הנך מאשר בזאת כי האתר בשלמותו מהווה יצירה מקורית של DiffeRent, וכי הבעלות וכל הזכויות הצמודות לאתר (למעט הפרסומות), לרבות המבנה, ההרכב, הארגון, התיאום והסדר של התוכן (בין אם תוכן זה מוגן בזכויות יוצרים או על ידי זכויות קניין רוחני אחרות) הכלול באתר, ההוראות, מאגרי המידע והטכנולוגיה הכלולים בו או אשר עליהם היא מבוססת, וכל זכויות הפטנטים או זכויות היוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות הצמודות לו – יהיו רכושה הבלעדי של DiffeRent וישארו כאלה.
20.2. האתר והשירותים כוללים סודות מסחריים שהינם בבעלותה DiffeRent, והם מוגנים על ידי הוראות החוק הרלוונטיות.
20.3. כל זכויות היוצרים באתר או בקשר עמו הינם בבעלותה הבלעדית של DiffeRent, אשר שומרת את כל זכויותיה בעניין זה.
20.4. באפשרותך להשתמש באתר ובשירותים אך ורק בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש.
20.5. אינך מקבל כל זכות או רישיון בקשר עם האתר, השירותים, למעט הזכות לשעות שימוש באתר ובשירותים כפי שנקבע במפורש בתנאי השימוש.
20.6. סימני מסחר או סימני שירות של צד שלישי המופיעים (אם מופיעים) על גבי התוכן (כולו או מקצתו) הינם סימני מסחר או שירות של בעליהם בהתאמה. אין להוריד, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג, למכור, להעביר, להעניק רישיון או לנצל בכל דרך אחרת או לכל מטרה אחרת את התוכן כאמור, למעט כפי שמתירים תנאי השימוש במפורש.
20.7. השימוש באתר או בכל חלק מהשירותים, למעט השימוש באתר ובשירותים כפי שמותר במפורש על פי תנאי השימוש, הינו אסור בהחלט ומפר את זכויות הקניין הרוחני של DiffeRent או אחרים, ועשוי לחשוף אותך לחבות אזרחית ופלילית.
20.8. אתה מסכים כי סימני המסחר, השמות המסחריים, סימני השירות, הגרפיקה, הלוגו ומאפייני מותג אחרים של DiffeRent בהם נעשה שימוש בקשר עם האתר והשירותים, הינם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של DiffeRent. שום דבר בתנאי השימוש לא מעניק לך הזכות להשתמש או להציג את הסימנים האמורים (כולם או מקצתם) בכל צורה או דרך שהיא.
20.9. DiffeRent שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש בתנאי השימוש.

21. מדיניות זכויות יוצרים
21.1. אנו נשיב להודעות בדבר הפרה לכאורה של זכויות יוצרים, אשר יוגשו לנו בהתאם המפורט להלן בסעיף זה. צד שלישי הטוען כי תוכן כלשהו שלו הועתק באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים, ימסור לנו את המידע הבא: (i) זיהוי היצירה המוגנת בזכויות יוצרים אשר, לפי הטענה, הופרו זכויותיו לגביהן; (ii) זיהוי התוכן הנטען כי הוא מפר זכויות יוצרים, אותו יש להסיר מהאתר; (iii) פרטי הקשר של הפונה, לרבות כתובת, מספר הטלפון וכתובת דואר אלקטרוני; (iv) הצהרת הפונה כי הוא מאמין בתום לב כי השימוש בתוכן באופן שצוין אינו מפר את זכויות היוצרים שלו; וכן (v) תצהיר על פי דין כי המידע בפנייה אלינו הינו מדויק וכן כי הפונה מורשה לפעול בשם הבעלים של זכויות היוצרים (לפי העניין), וכן (vi) חתימה פיזית או אלקטרונית על הפנייה של בעל זכויות היוצרים או אדם המורשה לפעול מטעמו.
21.2. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר תוכן שמפר לכאורה זכויות יוצרים ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי.

22. סיום ההתקשרות
a. תנאי השימוש יהיו בתוקף עד שיבוטלו על ידך או על ידי DiffeRent.
b. מבלי לגרוע מזכותה של DiffeRent לבטל את תנאי השימוש כאמור בסעיפים אחרים בתנאי השימוש, DiffeRent, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, רשאית לסיים את תנאי השימוש הללו אם לא תעמוד בכל או חלק מהוראות תנאי השימוש, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות או סעד אחרים העומדים לרשותה של DiffeRent על פי תנאי השימוש או על פי דין.
c. במקרים המפורטים לעיל, תנאי השימוש יבוטלו, למעט הוראות אשר מטבען ימשיכו לחול לאחר ביטול מכל סיבה שהיא, לרבות הוראות סעיפים 5.3-5.5 ,4.7 ,4.5 ,4.3 ,4.1 ,3.10 ,3.9 ,3.7 ,3.4 ,3.3 ,2 ,1, וכן סעיפים 6-27 (כולל).
d. עם ביטול תנאי השימוש, לא תהיה רשאי לבצע כל שימוש באתר ובשירותים.

23. מדיניות הגשת רעיונות
אתה מסכים שכל הערות, רעיונות, משובים, תגובות, הצעות או כל מידע אחר שתספק ל-DiffeRent (ביחד, "רעיונות"), נמסרים ל- DiffeRent מרצון ובאפון וולונטרי לחלוטין, וכי DiffeRent תהיה חופשיה להשתמש בכל רעיון כזה כפי ש- DiffeRent תראה לנכון, ללא כל התחייבות או צורך לפצות אותך או כל אדם אחר.
ל-DiffeRent תהיה בעלות בלעדית על כל הזכויות הקיימות כעת או שיהיו קיימות בעתיד, מכל אופן או סוג, ברעיונות מרגע מסירתם ל- DiffeRent, ואתה מעביר בזאת באופן בלתי חוזר את כל הזכויות ברעיונות ל-DiffeRent.
DiffeRent לא תדרש להתייחס לרעיונות כסודיים.
אתה מאשר בזאת כי אתה אחראי באופן מלא לכל מידע שאתה מוסר ל- DiffeRent, ותהא אחראי באופן מלא על הרעיונות, לרבות החוקיות, המקוריות וזכויות היוצרים שלהם.

24. פעילות בלתי חוקית
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור תלונות ודיווחים על הפרות של תנאי השימוש ולנקוט בכל פעולה שאנו מוצאים לנכון, לרבות דיווח על כל פעילות החשודה כבלתי חוקית לגורמי אכיפת החוק, רגולטורים או צדדים שלישיים אחרים, וכן חשיפת כל מידע הדרוש או רלוונטי לאנשים או רשויות אלה הקשור לפרופיל שלך, לרבות כתובות דואר האלקטרוני שלך, היסטוריית השימוש שלך באתר ובשירותים, תוכן שפרסמת, כתובות IP שלך ונתוני גלישה.

25. שימוש חוקי
אינך רשאי לעשות שימוש באתר או בשירותים, אלא על פי חוקי מדינת ישראל וחוקי המדינה בה אתה נמצא בעת השימוש.
על ידי כניסה לאתר, אתה מצהיר ומתחייב כי (i) אינך נמצא בכל מדינה אשר הינה "ארץ אויב" (כהגדרתה בחוק הישראלי) או אשר הינה מוחרמת על ידי ממשלת ארה"ב, או שנקבעה על ידי ממשלת ארה"ב כמדינה "תומכת טרור"; וכי (ii) אינך רשום ברשימת ארגוני הטרור ופעילי הטרור בישראל או ברשימה של ממשלת ארה"ב של גורמים אסורים או מוגבלים.

26. חוק וסמכות שיפוט
על תנאי השימוש, פירושם וביצועם, יחול הדין של מדינת ישראל בלבד. בתי המשפט המוסמכים לדון בכל סכסוך או מחלוקת הנובעים או הקשורים לתנאי השימוש הינם בתי המשפט בתל אביב-יפו, ולבתי משפט אלו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הקשור או הנובע מהסכם זה, והצדדים שוללים בזאת מפורשות את סמכותו של כל בית משפט אחר.

27. כתובת והודעות
משרדי החברה של DiffeRent ממוקמים ברחוב ארלוזורוב 111, תל אביב, ישראל.
כל פנייה ל-DiffeRent בנוגע לשירותים יש להפנות לכתובת דואר אלקטרוני: service@Diffe-Rent.co.il
התקשורת בין DiffeRent ובינך תהיה בשפה העברית בלבד.

28. שונות
28.1. כותרות ופרשנות
כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן לצורך הנוחיות בלבד ואין להסתמך עליהן בביאור או בפירוש תנאי השימוש. בתנאי השימוש, אלא אם ההקשר דורש אחרת או נאמר במפורש אחרת: מונחים יחידים כוללים את הרבים ולהיפך; השימוש בכל מין יחול על שני המינים; המילים "כולל" ו"לרבות" לא יפורשו בהגבלה; המילים "יום", "חודש" ו-"שנה" יפורשו כיום קלנדרי, חודש קלנדרי ושנה קלנדרית, בהתאמה. הפניות לחקיקה או תקנות כלשהן כוללות הפניות לכל התיקונים או השינויים שלהם מעת לעת. כל תרגום של תנאי השימוש ניתן אך ורק לנוחיותך ולא נועד לשנות את תנאי השימוש. במקרה של סתירה בין הנוסח בעברית של תנאי השימוש לבין נוסח בשפה שאינה עברית, יגבר הנוסח בעברית.
28.2. כלל ההסכמות
תנאי השימוש, יחד עם מדיניות הגנת הפרטיות של DiffeRent ,כוללים את ההסכם המלא בין הצדדים וגוברים על כל הבנה, הסכמה או מצג קודמים שניתנו על ידי הצדדים או בין הצדדים, הקשורים לנושאו של תנאי השימוש.
28.3. תיקונים
DiffeRent שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ומעת לעת, ללא חבות מצד DiffeRent או מתן הודעה לך, לשנות את כל אחת מהוראות תנאי השימוש. כל שינוי כזה ייכנס לתוקף באופן מיידי ומשולב בתנאי השימוש על ידי הפניה זו. השימוש המתמשך שלך בשירותים יחשב כהסכמה שלך לכל שינוי או תיקון כאמור.
28.4. הפרדה
היה וייקבע על-ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי השימוש הינה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תפורש, תוגבל, תתוקן או תימחק, וזאת במידה הנחוצה כדי לבטל כל חוסר תקפות או חוסר אכיפות, ויתר הוראות תנאי השימוש יישארו במלוא תוקפן.
28.5. ויתור
ויתור על זכות כלשהי לפי תנאי השימוש מצד DiffeRent לא יהיה תקף אלא אם כן בכתב וחתום על ידי נציג מורשה של DiffeRent. ויתור מצד DiffeRent על זכות קודמת או קיימת העולה כתוצאה מהפרה או כשל בביצוע, לא ייחשב כויתור על כל זכות עתידית כלשהי העולה מתנאי השימוש.
28.6. אין שותפות
אף דבר הכלול בתנאי השימוש לא יפורש כיוצר שותפות, מיזם משותף, יחסי שליחות או יחסים דומים בין DiffeRent לבינך, וכן לא תוענק לך הזכות, הסמכות או ההרשאה (מפורשת או משתמעת) לחייב או ליצור באופן אחר כל חובה או התחייבות של DiffeRent.
28.7. המחאה
אינך רשאי להמחות, להעביר בקבלנות משנה או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיך או התחייבויותיך לפי תנאי השימוש ללא אישור מראש ובכתב מאת DiffeRent ,וכל המחאה או העברה כביכול ללא הסכמתה של DiffeRent תהא בטלה ומבוטלת מעיקרה. DiffeRent רשאית להמחות או להעביר בקבלנות משנה חלק או את כל תנאי השימוש אלה, לצד שלישי כלשהו בקשר עם מיזוג, רכישה, מכירה של נכסים, על פי חוק, או בדרך אחרת. תנאי השימוש יחייבו ויפעלו לטובת הצדדים לתנאי השימוש והנמחים המותרים שלהם.
28.8. חוזה לטובת צד שלישי
תנאי השימוש אינם יוצרים כל התחייבות של צד כלשהו לתנאי השימוש כלפי צד שלישי כלשהו, ולא ייחשב כמעניק או יוצר זכויות או עילות תביעה כלשהן לצד שלישי כלשהו.

עודכן לאחרונה ביום 03.07.2019

יום אהבה - צרור מפתחות לדירה

השאירו פרטים והמומחים שלנו יחזרו אליכם:

* אני מסכימ/ה למדיניות הפרטיות ולתקנון האתר
צרור מפתחות לדירה יום האהבה

תודה! החוזה שלך זמין להורדה בלחיצה על הכפתור:

בעל/ת דירה,
אנחנו בדיפרנט נשמח לעמוד לרשותך לצורך בדיקת רקע לדיירים לפני החתימה על ההסכם ומתן שירות הגנה על שכר הדירה, שמגן עליך מפני מקרים נפוצים של צ'קים חוזרים, עזיבה מוקדמת של דיירים, סרבנות פינוי והפרות חוזה שונות.

במציאות בה 1 מכל 10 בעלי דירות מתמודדים עם בעיות מול הדיירים, כדאי לעשות את זה דיפרנט.

בעל/ת דירה? החוזה שלך כבר ירד, אבל....

מתחילת המלחמה, 1 מכל 10 בעלי דירות חווים בעיות מול הדיירים: אי תשלום שכר דירה, נזקים, מחלוקות ועוד.

אפשר לקבל וודאות להשכרה בטוחה:
דיפרנט מציעה בדיקת רקע כלכלית לדיירים בחינם, ליווי צמוד של יועץ השכרה בטוחה ושירותי הגנה על שכר הדירה.

לחצ/י על הכפתור הירוק ונשמח לעמוד לשירותך